เกี่ยวกับเรา
 นาย พรรษวัชร ภักตร์ผ่อง
 ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จำกัด
 ผู้แนะนำหน่วยลงทุนด้านหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
 โทร : 090-665-3939
 E-mail : Peckplanner@gmail.com